Allmänna villkor 1.2 (Innan 22 Maj 2024)

v.1.1
November 20, 2023

Allmänna Villkor för Tjänster Tillhandahållna av Pantlån.se (Camboza AB)

1. Inledning

 • Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla tjänster som tillhandahålls av Pantlån.se eller Camboza AB ("Företaget"), inklusive men inte begränsat till pantbanksverksamhet. Genom att använda någon av våra tjänster, accepterar du dessa villkor.

Inledande Krav för Tjänsteanvändning:

 • Innan någon form av tjänst kan tillhandahållas av Företaget, är det obligatoriskt att varje kund uppfyller vissa grundläggande krav. Först och främst måste alla kunder vara minst 18 år gamla och inneha en giltig svensk e-legitimation som uppfyller företagets strikta krav. Det är av yttersta vikt att legitimationshandlingarna är aktuella, giltiga och tydligt styrker kundens identitet. Vidare måste alla kunder vara skrivna i Sverige för att vara berättigade att utnyttja våra tjänster. Dessa krav är oundvikliga och tjänar till att upprätthålla ansvarsfulla affärsrelationer och säkerställa att alla transaktioner och interaktioner sker inom ramen för gällande lagar och bestämmelser. Företaget förbehåller sig rätten att neka tjänster till individer som inte uppfyller dessa grundläggande kriterier, för att säkerställa företagets och dess kunders integritet och säkerhet.

2. Lånevillkor och Avgifter för Pantlån

Ränta och Avgifter (alla priser är inklusive eventuell moms):

 • Månadsränta: 3,95% (Årsränta 47,4%)
 • Serviceavgift: 49 kr
 • Aviavgift: 15 kr
 • Förseningsavgift: 149 kr
 • Fraktavgift: 200 kr
 • Förberedelseavgift för auktion: 105 kr
 • Överskottsavisering: 65 kr
 • Auktionsavgift: 25% på klubbat belopp
 • Återtagsavgift: 100 kr

3. Kommunikation och Meddelanden

Meddelanden:

 • All kommunikation gällande lånet sker antingen i Pantlåns portal i ditt inloggade läge eller via de kontaktuppgifter du angett vid låneansökan.
 • Det är ditt ansvar att hålla kontaktuppgifterna aktuella.

4. Pantens Hantering och Återlösen

Försäkring och Återlösen:

 • Panten är försäkrad upp till ett värde av 50 000 kr under transporten.
 • Du kan när som helst under låneperioden välja att lösa lånet helt eller delvis. Lånet kan även förlängas enligt vid tidpunkten gällande villkor.
 • Panten kommer efter återlösen att skickas tillbaka med dig av Företaget valt fraktsätt där samma försäkringsvillkor gäller som under övriga frakter.

Rätt till Återtag fram till Auktion:

 • Du har rätten att återta din pant ända fram till dess att auktionen är inledd, enligt bestämmelserna i Pantbankslagen (SFS 1996:1006).

Rätt till att neka kund:

 • Företaget förbehåller sig rätten att, i enlighet med gällande lagar och företagets interna policyer, neka tjänster till potentiella eller befintliga kunder. Denna rätt att avböja tjänster kan utövas under omständigheter som inkluderar, men är inte begränsade till, bristande överensstämmelse med kundkännedomsprocesser, misstänkt inblandning i olagliga aktiviteter såsom penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller vid andra riskbedömningar gjorda av företaget.

Identifiering av kund:

 • För att säkerställa överensstämmelse med gällande lagar och regelverk, kräver Företaget att alla kunder genomgår en identifikationsprocess med hjälp av elektroniska identifieringsmetoder som företaget anvisar. Denna process är ett obligatoriskt steg i etablerandet av alla affärsrelationer och tjänster, inklusive pantlån. E-identifieringen syftar till att verifiera kundens identitet på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Utbetalningar:

 • I samband med tjänster som erbjuds av Företaget, såsom pantlån, sker alla utbetalningar endast till ett av kunden angivet och av företaget noggrant verifierat Swishnummer eller bankkontonummer. Detta innebär att kunden vid inledningen av tjänsten behöver specificera önskat mottagningskonto för utbetalningar. Företaget genomför en detaljerad verifieringsprocess för att säkerställa att det angivna kontot faktiskt tillhör kunden. Detta är en avgörande åtgärd för att skydda både kunden och företaget mot obehöriga transaktioner och finansiella bedrägerier.

5. Åtaganden och Ansvar

Försäkring vid Pantens Försändelse:

 • Företaget försäkrar pant som skickas till och från Företaget upp till ett värde av 50 000 kr med av företaget utvalda fraktleverantörer.
 • Vid förluster eller skador under transporten upp till detta värde, ersätter Företaget kunden.
 • Vid värden överstigande 50 000 kr rekommenderas kunden att teckna ytterligare försäkring.

6. Lagstadgade Skyldigheter och Compliance

Penningtvätt och Terrorismfinansiering:

 • Företaget följer Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra dessa aktiviteter. Detta innebär bland annat att ställa frågor till dig som kund, identifiera dig och monitorera transaktioner och beteenden kopplade till våra tjänster för att upprätthålla fullgod kundkännedom. För att ta del av företagets tjänster behöver du samverka med företaget där så krävs i dessa frågor.

7. Personuppgifter och Sekretess

Personuppgiftshantering:

 • Vår hantering av personuppgifter är i enlighet med GDPR och vår personuppgiftspolicy.

8. Force Majeure

Definition:

 • Under Force Majeure avses extraordinära händelser eller omständigheter som är utanför Camboza AB:s rimliga kontroll. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, naturkatastrofer (såsom översvämningar, jordbävningar, stormar), krig, terrorism, arbetstvister, eldsvådor, epidemier, pandemier, statsakter eller andra oförutsedda händelser som normalt kallas "högre makt".

Ansvarsbefrielse:

 • Camboza AB ska inte hållas ansvarigt för förseningar, uteblivet utförande, eller brister i utförandet av sina åtaganden under dessa Villkor om och i den utsträckning sådana brister eller förseningar är en följd av en Force Majeure-händelse.
 • Vid en sådan händelse ska Företagets förpliktelser suspenderas tills händelsen som hindrar utförandet upphör.

9. Övriga Bestämmelser

Tillsyn och Lagstiftning:

Pantbankslagen:

 • Övergripande Efterlevnad: Camboza AB är strikt bundet till Pantbankslagen (SFS 1996:1006), vilken reglerar verksamheten hos pantbanker i Sverige. Denna lag inkluderar bestämmelser om licensiering, drift, kundhantering, och hantering av pantade föremål.
 • Licensiering och Tillsyn: Enligt denna lagstiftning är verksamheten tillståndspliktig och står under tillsyn av Stockholms länsstyrelse. Länsstyrelsen har befogenhet att granska företagets verksamhet för att säkerställa att alla operationer utförs enligt gällande lagar och regler.

Penningtvätt och Terrorismfinansiering:

 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism: Camboza AB följer även denna lag, som är central för att förhindra att finansiella system används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen kräver att företag identifierar sina kunder (kundkännedom) och rapporterar misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

Skyldigheter enligt lagen: Som en del av denna lagstiftning är företaget skyldigt att:

 • Utföra Riskbedömningar: Regelbundet genomföra riskbedömningar relaterade till penningtvätt och terrorismfinansiering inom ramen för sin verksamhet.
 • Rapportering och Uppföljning: Rapportera alla transaktioner som verkar misstänkta eller avvikande till de relevanta myndigheterna, huvudsakligen Finanspolisen.
 • Kundkännedom: Fastställa och verifiera identiteten på sina kunder, särskilt vid högre risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering.
 • Utbildning och Medvetenhet: Säkerställa att personalen genomgår lämplig utbildning för att känna igen tecken på penningtvätt och för att förstå de rättsliga kraven och procedurerna för rapportering.
 • Ytterligare Bestämmelser: Förutom ovan nämnda lagar kan företagets verksamhet också beröras av andra svenska och europeiska lagstiftningar beroende på verksamhetens art och omfattning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, lagar rörande finansiell tillsyn, och dataskydd (GDPR).

Ändringar i Villkoren:

 • Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor.

Giltighet och Tolkningsföreträde:

 • Dessa Villkor utgör grund för avtalet mellan dig och Företaget. Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig eller icke verkställbar, ska den delen tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag, för att så nära som möjligt återspegla Företagets ursprungliga avsikter.

Rättsligt fel i panten

 • Om det under låneperioden, antingen vid pantsättning eller senare, framkommer att det finns ett rättsligt fel i den pantsatta egendomen, kommer Företaget att omedelbart informera kunden om detta. Ett rättsligt fel kan inkludera problem med äganderätt, juridiska tvister, eller andra rättsliga komplikationer som kan påverka pantens lagliga status eller värde. I händelse av att ett sådant fel bekräftas, bär kunden fullt ansvar för eventuella följder, inklusive ersättning till Företaget för alla förluster eller skador som orsakats av det rättsliga felet. Företaget förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet rättsliga åtgärder, för att säkerställa att kunden uppfyller sina förpliktelser enligt detta villkor.

Tidigare allmänna villkor

Inställningar för cookies

Här kan du själv ställa in vilka cookies som ska sparas på vår webbplats genom att välja vilka kategorier av cookies som du godkänner. Kakorna på vår webbplats skickas från Pantlån, eller tredje parter och sparas på olika sätt beroende på vad det är för typ av kaka. Du kan ange dina inställningar för kakor nedan eller ta reda på hur du kan ändra dem via länken nedan.

Cookie policy

Nödvändiga kakor används för att vår webbplats ska fungera, upprätthålla säkerheten och spara vissa funktioner. De kan du inte välja bort.

Alltid på

Pantlån använder cookies för sin marknadsföring. I detta val så godkänner du att Pantlån delar data, som hur du navigerar på webbplatsen, med tredjepartstjänster som Google & Facebook för att kunna vara mer relevanta i vår marknadsföring.

Personaliseringskakor används för anpassa innehållet så att det ska vara relevant för dig.

Dessa cookie sparar information om hur vår webbplats används och ger oss möjligheter att förbättra hur vår sida samt produkter ska presenteras.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.